AUS 40 – воден разтвор на урея AUS 40 – воден разтвор на урея

AUS 40 – воден разтвор на урея

Наличен
Поискай оферта

AUS 40 - продукт за редуциране на вредни емисии в пречиствателни станции за вода и при контрол на вредните емисии, които се отделят в атмосферата от различни производсвени мощности. Приложим в селското стопанство и др.

Търговско наименование на сместа: AUS40®BlueSky

Продукт за редуциране на емисиите от азотни окиси в отработените газове на дизелови двигатели. Намаляване на NOx Продуктът не е подходящ за употреба при бензинови и двигатели с друг тип гориво, освен нафта.

Класификация на сместа Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) - Сместа не се класифицира като опасна.

Състав на сместа: - Химическо име: Воден разтвор на урея

Химична формула: CH4N20 Производител на веществото, регистрант по смисъла на Регламент 1907/2006 (REACH)

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne „Police” S.A. – Reg. № 01-2119463277-33-0044 Съгласно Регламент 1272/2008 – веществото не се класифицира като опасно

Химична формула: H2O Съгласно Регламент 1907/2006 (REACH), Приложение IV, веществото попада в изключенията, в съответствие с член 2, параграф 7, буква А? от задължението за регистриране. Съгласно Регламент 1272/2008 – веществото не се класифицира като опасно

Дръжте IBC контейнерите здраво затворени. Температурата на съхранение е решаваща за годността на AUS40®, както е показано по-долу:

  • ≤ 10ºС - 36 месеца,
  • ≤ 25ºС - 18 месеца,
  • ≤ 30ºС - 12 месеца, ≤
  • 35ºС - 6 месеца,

По-висока от 35ºС – значимо намаляване на трайността. Всяка партида да се проверява преди използване. Не дръжте продукта на пряка слънчева светлина.

Този продукт не съдържа вещества с критични стойности, които трябва да се следят на работното място. Уреята, както в концентриран вид, така и в разредено състояние не отговаря на критериите за класифициране като опасно вещество съгласно Директива 67/548/EEC или Директива 1999/45/EC и не е класифициран като устойчив, биоакумулативен и токсичен или силно устойчив и силно биоакумулативен и поради това няма основание за оценка на експозицията

Уреята (карбамид) не е класифицирана като опасен продукт, това означава, че не се счита за опасен товар съгласно кодовете на Orange Book на ООН и международните транспортни кодове, напр. RID (железопътен), ADR (шосеен), IMDG (морски) и ICAO (въздушен) транспорт.


Статистика

Доставка с Цистерна

В Цяла България, Румъния, Гърция и Македония

Пълнене на резервоара

На вашата бензиностанция или компания

500 до 23 500 литра

От каквото количество имате нужда

Намалява разходите

Благодарение на оптималните доставки и оптимизираната логистика

Висококачествено AdBlue

Единствените производители със собствен лиценз на VDA на балканите Карбамид ISO 22241

Бърза и лесна обработка

Благодарение на нашата високо развита логистична и оперативна система

Научавайте първи за нашите нови продукти, отстъпки и интересна информация.

Отворете конфигуратурът
Телефон